top of page

ODRŽAVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Legalizacija

 

Snimanje objekata, izrada elaborata geodetskih radova, manuala, tahimetrijskih zapisnika i specifikacija posebnih delova objekta u skladu sa zakonom.

Omeđavanje

 

Obnova granica, deoba i identifikacija katastarskih parcela.

Projekti parcelacije i preparcelacije

 

Izrada projekta parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja.

  1. U slučaju kada je više objekata različitih vlasnika upisano na jednoj k.p., tako da se posle parcelacije formira posebna k.p.

  2. U slučaju kada se na jednoj k.p. može obrazovati više građevinskih parcela

Formiranje građevinskih parcela

 

Formiranje-obeležavanje građevinske parcele.

Obeležavanje objekata

 

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.Obeležavanje objekata na tereneu i njihovo praćenje tokom izgradnje.

Kontrola temelja

 

Geodetski snimak izvedenog temelja sa potvrdom.

Računanje kubature

 

Detaljna obrada podataka snimljenog terena sa grafičkim i analitičkim podacima izvedenih radova.

bottom of page