top of page

Komasaciona procena vrednosti zemljišta i katastarsko klasiranje

Komasaciona procena je jedna od najbitnijih faza kada se radi komasacija. Komasacionom procenom se određuje vrednost svake parcele koju učesnik unosi u komasacionu masu. Komasaciona procena se radi za teritoriju komasacionog područja bilo da se radi o delu katastarske opštine, celoj katastarskoj opštini, delovima više katastarskih opština ili više celih katastarskih opština. Kod procene zemljišta se razvrstavaju u najviše osam procembenih razreda, u zavisnosti od raznolikosti samog zemljišta na komasacionom području. Komasacionu procenu izvodi potkomisija za procenu koju imenuje Komisija za komasaciju, a za predsednika se obavezno imenuje dipl.inž.polj. koji je zaposlen u geodetskoj organizaciji i mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima. Za izvršenu komasacionu procenu, izrađuje se pregledni plan komasacione procene koji se izlaže na javni uvid u trajanju od 15 dana. Na taj pregledni plan učesnici komasacije mogu staviti pisane primedbe koje rešava komisija za komasaciju i na kraju usvaja komasacionu procenu. Komasaciona procena se radi nezavisno od načina korišćenja (katastarska kultura) na zemljištu.

Katastarsko klasiranje se radi za teritoriju katastarskog sreza i  tom postupku se određuju katastarske klase za svaku kulturu posebno.

bottom of page