top of page

Uredjenje zemljišta komasacijom

Komasacija je agrarna operacija kojom se vrši uređenje poljoprivrednog zemljišta u cilju što efikasnije obrade. U tom postupku se u projekat komasacije ugrađuju svi planski dokumenti lokalne samouprave koji se tiču komasacionog područja, svi projekti odvodnjavanja, navodnjavanja, vetrozaštitnih pojaseva, projekti lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva. U postupku komasacije prvo se utvrđuju stvarna prava na zemljištu i objektima u komasacionom području. Radi se komasaciona procena, zatim projekat nove putne mreže uklapajući postojeće projekte odvodnjavanja, navodnjavanja... Projekat putne i kanalske mreže se izlaže na javni uvid u trajanju od 15 dana na koji učesnici mogu da stave primedbe koje rešava Komisija za komasaciju, a nakon toga usvaja projekat. 

Nakon tog postupka geodetsko-tehničkih radova, pristupa se računanju starog stanja (KFM 1), analitičkoj razradi projekta, računanje novog stanja (KFM 2) i računanje koeficijenta odbitaka koji usvaja komisija za komasaciju. Nakon toga sledi faza izlaganja iskaza starog stanja i uzimanja želja o načinu grupisanja poseda od učesnika komasacije. Iza toga sledi postupak raspodele zemljišta iz komasacione mase. Na osnovu toga se izrađuje pregledni plan raspodele komasacione mase koji se takođe izlaže na javni uvid u trajanju od 15 dana, a učesnici komasacije mogu staviti prigovor koji takođe razmatra Komisija za komasaciju i iste usvaja ili odbija u zavisnosti da li smatra da je osnovan ili ne. Na kraju komisija donosi odluku o usvajanju raspodele. Posle toga izvođač geodetsko-tehničkih radova pristupa računanju površina i elemenata za obeležavanje novih parcela na terenu. Kada se završi sa obeležavanjem novih parcela pozivaju se učesnici komasacije radi uvođenja u nove posede gde im se na licu mesta pokazuju belege njihovih novih parcela i tom prilikom predsednik Komisije za komasaciju sačinjava Zapisnik o uvođenju u posed.

Nakon uvođenja u posed sledi postupak katastarskog klasiranja.

Na kraju sledi izrada rešenja o raspodeli komasacione mase koja se uručuju učesnicima na koje imaju pravo žalbe. Sledi izrada DKP-a i baze KN-a za komasaciono područje. Kada rešenja postanu pravosnažna vrši se upis u katastar nepokretnosti.

bottom of page